Souburgsche Courant September 2022 - page 2-3

2
3
Oost-Souburgse Rommelroute op 17 september
OOST-SOUBURG – Net als voorgaande jaren is er weer een rommelroute
in Souburg en wel op zaterdag 17 september. Het is de achtste editie en
organisator Mary-Jane verwacht dat het een gezellige dag voor en door
Souburgers gaat worden.
DOOR MARIELJA TEN BRUGGENCATE
Inmiddels is iedereen wel bekend het met
concept rommelroute: je legt een kleedje
op je eigen oprit of zet een tafel in je
voortuin en verkoopt tweedehands spul-
letjes. Geen gesjouw met dozen naar een
marktkraam, maar zo uit huis verkopen;
makkelijk en gezellig. In 2015 was Oost-
Souburg de eerste plek in Zeeland waar
een rommelroute gehouden werd. “Elk
jaar zijn er mensen die van buiten Zeeland
naar onze rommelroute komen. Sommige
zijn opzoek naar bepaalde items voor
hun verzameling, anderen komen voor
de sfeer,” vertelt Mary-Jane. “Zo komt er
bijna elk jaar een mevrouw met
haar camperbusje naar Souburg.
Het is een oude, fragiele dame,
maar ze is aan kranig en komt elk
jaar naar de rommelroute omdat
ze het zo leuk vindt.”
Mary-Jane vindt het mooi om
te zien hoe buurtbewoners in
contact komen met elkaar en er
samen iets leuks van maken, door bijvoor-
beeld de straat te versieren of samen een
afsluitende barbecue te houden. “Met
de rommelroute kom je gemakkelijk met
elkaar in contact en dat is leuk. Een fijne,
gezellige sfeer, daar doe ik het voor.” Op
de dag zelf gaat ze liever een rondje doen
langs andere huizen dan met spulletjes in
de voortuin zitten. “Ik vind het heerlijk
om te zien hoe iedereen zijn best doet en
er een leuke dag van maakt. Het is een
dag van ons samen, die heel vrijblijvend
is. Ook mensen die zich niet aangemeld
hebben kunnen meedoen en als je het al
eerder dan 17.00 uur zat bent, ruim je
alles weer op. Dat kan allemaal.”
De huishoudens die zich hebben aange-
meld voor de rommelroute zijn op een
plattegrond weergegeven. “In de eerste
jaren zette ik handmatig stippen op een
plattegrond. Nu gaat dat via een Google-
formulier en dat scheelt mij veel werk.”
De plattegrond wordt dit jaar gesponsord
door Actief Ondernemend Souburg, de
ondernemersvereniging. De winkeliers
zetten zelf ook spullen buiten die tegen
gereduceerde prijzen te koop zijn. De ker-
ken doen mee en bij sommige huizen is
meer te beleven dan alleen verkoop van
tweedehands spullen. Kinderen maken
muziek, er zijn spelletjes te doen en hier
en daar zijn lekkere hapjes te koop. “Op
de plattegrond is ook te zien dat er een
EHBO-punt is in de Zuiderzeestraat, welke
huizen hun toilet beschikbaar stellen en
waar je even een pauze kunt nemen onder
het genot van een kopje koffie.”
De plattegronden zijn op zaterdag 17
september verkrijgbaar bij verschillende
winkeliers, bij Mary-Jane in de Stuart
Makkersstraat 17 en te downloaden op de
Facebookpagina van Rommelroute Oost-
Souburg en op
munities/route-oost-souburg
In memoriam Sjaak Vermeulen 1959-2022
OOST-SOUBURG - Op zaterdag 13 augustus overleed Souburger Sjaak
Vermeulen op 63-jarige leeftijd. Hij was, als geboren en getogen Oost-
souburger, vanaf 2014 tot aan zijn overlijden gemeenteraadslid in de
gemeente Vlissingen namens Partij Souburg Ritthem.
Zeer betrokken was hij bij alle aspecten
van het raadswerk, maar zijn bijzondere
aandacht ging uit naar de fysieke vei-
ligheid en het bewustmaken van inwo-
ners en overheid daarin. Zo zorgde hij
in het begin van zijn raadslidmaatschap
met een raadsmotie ervoor, dat er vaart
werd gezet achter de sloop van de leeg-
staande panden op de hoek van het
Oranjeplein, zodat de risico’s van de
verkrottende panden werden wegge-
nomen. De alertheid, juist op het punt
van veiligheid, kwam voort uit zijn jaren-
lange carrière als professioneel hulpver-
lener. Binnen zijn 34-jarige loopbaan bij
de Stadsgewestelijke Brandweer Vlissin-
gen klom hij op van brandweerman tot
commandant. De eerste 17 jaar daarvan
maakte hij ook deel uit van de ambu-
lancebemanning. Als hulpverlener werd
hij vaak geconfronteerd met de gevol-
gen van onveiligheid, onachtzaamheid,
onvoorzichtigheid en onwetendheid. In
zijn raadswerk wees hij steeds weer op
die gevaren.
Half vorig jaar werd Sjaak getroffen door
ziekte en zag hij zich gedwongen om
met ziekteverlof te gaan. Hij werd vanaf
september tijdelijk als raadslid vervan-
gen, maar in aanloop naar de verkie-
zingen, afgelopen maart, ging het de
goede kant op en zette hij toch volop
in op terugkeer in de raad. Het resul-
taat was ernaar: met een groot aantal
voorkeurstemmen werd hij herkozen.
Hij draaide weer als vanouds mee in de
raadsvergaderingen en het fractiewerk.
Vanaf het begin van zijn ziekte hield hij
zijn omgeving op de hoogte van de ont-
wikkelingen. De ups en downs deelde hij
met de uitgebreide familie-, vrienden-
en kennissenkring. Slecht nieuws begin
augustus werd als de zoveelste down
gezien. Als altijd berustte Sjaak niet en
zo kwam voor velen zijn overlijden op 13
augustus toch nog onverwacht.
Sjaak Vermeulen laat een vrouw, twee
kinderen en een kleinkind achter.
REDACTIE
Joep Bremmers:
Britta Janssen:
ADVERTENTIES
Robert Odekerken:
06 - 10330476
Souburgsche Courant
BERGEN OP ZOOMSE BODE
MOERDIJKSE BODE
THOOLSE BODE
COLOFON
VERSPREIDINGSGEBIED
Oost- en West-Souburg en Ritthem/Vlissingen
AFHAALADRESSEN
Gratis exemplaren zijn af te halen bij De Primera in de Kanaalstraat.
In Ritthem liggen er kranten bij Dierenspeciaalzaak Van Lunteren.
MEDEWERKERS
Ineke Vervorst-van Loon
Ruud Verbeek
Esther de Neef
Dick Schinkel
Lambert Prevoo
Lieven
1
waarin opgenomen ’tPutje
juni2021
- verschijnt sinds 1894 -
Souburgsche
Courant
OOST-SOUBURG - Stichting Dro-
men voor Duchenne houdt zater-
dag 5 september de benefietdag
‘Frank 40’. Sporters
laten zich
sponsoren om in en om het Nolle-
bos in Vlissingen geld op te halen
voor het goede doel: stichtingDro-
men voor Duchenne. “De voorbe-
reidingen lopen erg goed”, vertelt
stichtingsvoorzitter Frank van Iepe-
ren uit Oost-Souburg. “De eerste
inschrijvingen zijn binnen, een
hoop ondernemers willen ons hel-
pen en het ziet ernaar uit dat het
evenement kandoorgaan zonder al
te veel coronaperikelen.”
DOOR BRITTA JANSSEN
Van Ieperen wordt veertig jaar en dat is
best bijzonder, omdat hij de spierziekte
Duchenne spierdystrofie heeft.Dat is een
levensbedreigende aandoening waarbij
alle spieren inhet lichaamhun kracht ver-
liezen.Patiënten komenuiteindelijk in een
rolstoel terecht enworden afhankelijk van
zorg, zoals beademingsapparatuur.Door-
datdeziekteookhart-en longspierenaan-
tast,wordt de helft van de patiënten niet
ouder dan dertig jaar. “Daarom is het zo
bijzonderdat ikmijn veertigste verjaardag
mag vieren”, vertelt Van Ieperen. Vanuit
het besef dat elke dag de laatste kan zijn,
zet de stichting, die de Souburger heeft
opgericht, zich in voor de dromen van
anderen.Zoprobeertde stichtingwensen
vanDuchenne-patiënten, zoals een dagje
Efteling, in vervulling te laten gaan. “De
hele opbrengst van Frank 40 gaat naar
onze stichting. Dezemiddelen gebruiken
weondermeeromnieuwedroomwensen
te realiseren.”
Programma
Wie Van Ieperens verjaardag wilmeevie-
ren, kan zich inschrijven voor verschil-
lende sporten op zaterdag 5 september.
‘Wandel, rol of doe mee aan de moun-
tainbike cross duathlon’, laat de stichting
weten. Deelnemers laten zich voormini-
maal veertig euro sponsoren door kennis-
sen, collega’s, vrienden en familie.
‘Frank 40’ begint op 5 september om
9.30uurmethetochtendprogramma,dat
bestaat uit een rol- en wandelonderdeel.
Deelnemers kunnen kiezen voor vijf of
tien kilometer en verzamelen zich voorde
start op het evenemententerrein aan de
Zwanenburgseweg. Zij volgen een route
door hetNollebos, over de boulevard en
door de omgeving van de Burgemeester
van Woelderenlaan en Vredehoflaan. De
route van tien kilometer komt ook door
Paauwenburg en het Vebenabos. De vijf
kilometer is toegankelijk voormindervali-
den.
Om 13.00 uur start de cross duathlon
voor mountainbikers. Deelnemers wor-
den ‘weggeschoten’,waarna ze eerst 7,5
kilometer hardlopen over onverhard ter-
rein richting Westduin en dan over het
strand terug. Hierna stappen ze op de
mountainbike. De route bestaat uit twee
rondes van zo’n vijftien kilometer. Na de
mountainbikeronde lopen de deelnemers
nog eens vijf rondjes van een kilometer in
het Zwanenburgpark.
Naastde sporten zijner activiteitenophet
evenemententerrein op het grasveld en
parkeerterrein aan deZwanenburgseweg.
Er staan foodtrucks, een springkussen en
er is een verloting enmuziek.Om 17.00
uur is er een dankwoord van de organisa-
tie, gevolgd door livemuziek. ‘Frank 40’
duurt tot 20.30 uur.
De stichting kan nog vrijwilligers gebrui-
ken die willen helpen tijdens het evene-
ment. “We zijn op zoek naarmensen die
eerste hulp kunnen verlenen, willen hel-
pen op en rond het evenemententerrein,
deelnemers wijzen op de route en naar
verkeersregelaars voor de drukke plek-
ken.”
Evenement ‘Frank 40’ haalt geld op voorStichtingDromen voorDuchenne
‘Bijzonder ommijn veertigste verjaardag te kunnen vieren’
Verder in deze courant:
pagina 3
Festiviteiten jubileum Vlijt
& Volharding opgeschoven
Woonzorgcentrum
wordt Zeeuws dorpje
pagina 5
pagina 7
OvaaMotors verhuisd van
Souburg naar Vlissingen
Binnenkortbegintde lootjesverkoop.“Het
idee is om een loterij te houden, waarbij
minimaal veertig prijzen te winnen zijn.
Lootjes kan men kopen bij diverse win-
keliers en horecaondernemers in onder
meerOost-Souburg enwaarschijnlijk ook
in Vlissingen enMiddelburg. Tijdens het
evenement zijn er ook lootjes te koop.
De opbrengst hiervan gaat ook naar het
goede doel.”
De prijzen zijn op de dag van ‘Frank 40’
op te halen op het evenemententerrein.
Wie een lootje koopt, zietmeteenofhijof
zij iets gewonnen heeft.
“De prijzen worden aangeboden door
ondernemers uit Souburg, Vlissingen en
Middelburg. Er zijn gelukkig een hoop
bedrijven en ondernemers die ons willen
helpen het evenement tot een succes te
maken.”
Meer informatie
Kijk voormeer informatie op
nne.nl.
Frank van Ieperen.
1
waarin opgenomen ’tPutje
september2021
- verschijnt sinds 1894 -
Souburgsche
Courant
OOST-SOUBURG - De bewoning
is aanstaande, maar het is nu al
een gezellige duiventil waar volop
gewerkt wordt. Het nieuwe woon-
complex aandeMolenweg inOost-
Souburg, voor acht jonge mensen
met een verstandelijke beperking,
isbijna klaar enbuurtbewoners zijn
welkom een kijkje te nemen. “We
willen graag dingen samen don
met de buurt”, vertelt Geerard
Labeurnamensdeouders.
DOOR BRITTA JANSSEN
“Als strakshet stof isneergedaald,organi-
serenwe een nadere kennismaking”, zegt
Labeur. Al heeftwie nu al nieuwsgierig is
grote kansdathij of zijmagbinnenkijken.
Zoals buurmanCharles Tournoij.Hij foto-
grafeert graag en heeft van de hele bouw
al zo’nhonderdvijftig foto’sgemaakt.“We
wonen hier al veertig jaar en kijken op de
bouw. Ik vind dit een schitterend plan.”
Kleurrijkheid
Maggy, Rand, Sara, Timmy,Wilbert, Pas-
cal, Bram en Thijs krijgen allemaal een
eigen, volwaardig, levensloopbestendig
appartement. Daarnaast is er een geza-
menlijke keuken, woonkamer, eetkamer
enmiva-ruimte (voormindervaliden) om
bijvoorbeeld een bad te nemen. Voor
de zorgmedewerker die ‘s nachts dienst
heeft, is er een aparte slaapkamer met
doucheen toilet.Endan iserdegrote tuin
met schuur, waar elektrische vervoers-
middelen kunnen worden opgeladen.
Het nieuwe wooncomplex is duurzaam
‘Alles ismogelijk,maar jemoet er zelf achteraan’
Verder in deze
courant:
Souburg, het Venetië vanWalcheren
pagina 6 en 7
Karolingische burg
eenmonument of geluidswal?
pagina 4 en 5
gebouwd, gasvrij en van alle gemakken
voorzien, zoals sensrendiehetpersoneel
een seintjegeven als er iets aandehand is
met de bewoners.
In de gevels zitten verschillende soorten
steentjes. “Symbool voor de kleurrijkheid
van onze kinderen”, vertelt Peterde Rijke,
vader van Sara. Zij is in haar nopjesmet
denieuwbouw.Debewoners zijn allemaal
ronddedertig jaar endemeesten kennen
elkaar al jaren, van bijvoorbeeld de dag-
besteding. “We hopen dat onze kinderen
hier oud kunnenworden”, vertelt Labeur.
“Ze hebben samen een klik en datwerkt
inspirerend.”Bijvoorbeeldbijhet sporten,
dat ze samen gaan doen en waarbij ze
elkaar stimuleren. “Voor zwemmen is Sara
wat angstig, maar met de anderen erbij
durft ze het somswel”, zegtDe Rijke.
Blauwdruk
Het complex is een ouderinitiatief van
Stichting Gewoon Wonen, jaren gele-
den opgericht door de acht ouderparen
om naar hun eigen inzicht een goede en
toekomstbestendigewoonvorm voor hun
kinderen te kunnen creëren. Samenmet
de gemeente Vlissingen, woningcorpora-
tie Zeeuwland en stichting Sjaloom Zorg
heeftde stichtingditgerealiseerd.Belang-
Peter en SaradeRijke,Geerard Labur, vader vanWilbert, enMiekeHaartsen,moeder vanPascal.
rijk daarbij ws onder meer een eigen,
vast team van zorgverleners. Voor dewijk
is het ook een vernieuwing, na jaren van
leegstand en verpaupering op de plaats
van het voormalige schoolgebouw. Deze
oude basisschool is eind 2018 gesloopt.
“Alleswordt gerealiseerd, zoalswe het in
alle redelijkheid wensten”, aldus Labeur.
“De woningcorporatie, aannemer, schil-
ders, iedereen doet zijn best. We heb-
ben bijvoorbeeld een helemooie keuken
voor eenmooie prijs gekregen en zelfs de
architectheeftbomengedoneerd. Endan
heeft er ook nog een fantastische grote
groep vrijwilligers geholpen met onder
meer schilderen. Het klusteam van onze
PKN-gemeente van de Ontmoetingskerk
inMiddelburg heeft geweldig geholpen.”
Labeurs zoon Wilbert telt ook af tot de
verhuizing. “Als we hiernaartoe gaan,
zegt ‘ie ‘ik ga naar huis’. Laatst gingWil-
bert de klusserswat lekkers brengen. ‘Wel
opschieten, hè!’, zegt hij er dan bij.”
‘De verhuizing zal enorme impacthebben
op onze levens’, verwoordde Thijs’moe-
derMarianne Verijzer het gevoel van de
ouders en kinderen eerder al. De ouders
hopen de zorg voor hun zonen en doch-
tersnugoedgeregeld tehebben,ookvoor
als zij er straks nietmeer zijn.De stichting
hoopt een blauwdruk van haar initiatief
te kunnen maken, waaraan onder meer
studenten van de HZ University of App-
lied Sciences meewerken, zodat andere
oudersmet soortgelijke wensen het wiel
niet opnieuw hoeven uit te vinden. “Alles
ismogelijk,maar jemoet erwel zelf ach-
teraan”, zegt Labeur.
de gemakkelijkewinkel voor boeken,wenskaarten, kansspelen en tijdschriften
Kanaalstraat 4
4388 BM Oost-Souburg
0118-461270
O
Ost
-s
Ouburg
de geakkelijkewinkel voor boeken,pasfoto’s,wenskaarten,kansspelen en tijdschrift
1
waarin opgenomen ’tPutje
november2021
- verschijnt sinds 1894 -
Souburgsche
Courant
Ritthem terug in de tijd
Verder in deze courant:
pagina 2
Dit jaar
een dubbele
natuurwerkdag
100-jarig
Vlijt& Volharding
houdt galaconcert
pagina 5
pagina 7
Kerstpakketten
voor
minima
Weetuwanneerdeze luchtfoto vanRitthemgemaakt is? “Hij komtuitdebeginjaren ‘60 vande vorige eeuw”, vertelt LeodeVisseruitRitthem, eigenaar vande foto. “Er is zegge en schrijve
éénautoop te zien. Isdie vanTaxideMey?Hetwauwelhofjemiddenopde foto,netbovenhet rechthoekigeperceelgrond, isdannogbijnageheel intact.Er staannog vierboerderijen inde
kern,die inmiddelsgrotendeels zijn vervangendoorwoningbouw.Deboerderij linksonder is enige jarennahetnemen vandeze fotoafgebrand.Bij JandePagterophet erf, rechtsopde foto,
staatdewagenmethetwatervat klaaromwaternaarde koeien tebrengen.Bovenaande foto zienw tweemensenbezigophet landbezig vanhet tuindersbedrijf van LouMachielse.De
Lambrechtsenstraat isnognietdoorgetrokken endepastorie staat ernog in vollegloriemet zijngrotedomineestuin erachter.”
zorgstroom.nl
Uw leven,Samenzorgen
BijZorgstroomheeftueengoed levenmetdemensenomuheendieervooru
toedoen.Datkunnenwenietalleen.Samenmetu,uwnetwerk,mantelzorgers,
vrijwilligersenandere zorgverleners zorgenwedaarvoor.
Woontu inOost-SouburgofRitthemenheeftuverzorgingofverplegingnodig?
WijkteamOost-Souburg -Ritthem staatvooruklaar.
Vlissingsestraat67,Oost-Souburg
1
Souburgsche
Courant
PhiladelphiaZorg enZeeuwlandopenennieuwewoonlocatie
BewonersWesterhof verhuizen naarHofKromwege
OOST-SOUBURG -Debewoners van
Westerhof hebben hun spulletjes
ingepaktvooreengroteverhuizing.
Het is voor de meeste bewoners
erg spannend om hun vertrouwde
woning achter zich te laten en hun
intrek tenemen inhetgloednieuwe
gebouw aan de Kromwegesingel.
Philadelphia Zorg levert gespecia-
liseerde zorg en biedt aangepaste
woonvormen.
DOORMARIELJA TEN BRUGGENCATE
Bert Joosse (71) is samenmet een bege-
leidster zijn kledingkast aanhetuitzoeken.
Wat mee mag naar de nieuwe woning
wordt in keurige stapeltjes apart gelegd.
Zijn voetbalposter blijven tot het laatste
moment hangen. Hij schiet vol als hij
denkt aan de verhuizing. “Het huis is zo
mooi.” Hij krijgt nieuwe meubels in zijn
studio, die veel groter zal zijn kamer in
hetWesterhof.Dat gebouw stampt uit de
jaren80en isduidelijkverouderd.Degan-
gen zijn smal en de bewoners delen een
kleine badkamer. “In de zorgbadkamer
is het altijd een gepuzzel ommet de rol-
stoel endebewonersde zorg tegevendie
ze verdienen,” vertelt Lisanne de Keijzer,
zorgmedewerkster van Philadelphia Zorg.
“InHof Kromwege hebben alle bewoners
een eigen badkamer en is er per afdeling
een grote zorgbadkamermet een ligbad
wat in hoogte verstelbaar is.”
Zeeuwland heeft door 2by4-architecst
en binnenhuisarchitect Berith Keiser een
huis latenontwerpen en inrichtendat van
alle gemakken is voorzien. In hoogte ver-
stelbare wastafels, automatische deuren,
klimaatcontrole en een integraal tilliftsy-
steem loopt langs de plafonds. Hiermee
hoeven mensen die rolstoelafhankelijk
minder transfers te maken. De ruimtes
zijn licht en ruim opgezet, waarbij ook
de studio’s van de bewoners meer plek
bieden. Voor Ineke Bergmann (79) is dat
belangrijk. “Ik speel keyboard,maar ik kan
hetnuniet kwijt.Het is te krap. Straks kan
ik elke dagmuziekmaken.” Ze glundert
als ze aan haar nieuwe woning denkt.
“We mochten meedenken en zeggen
welke kamerwewildehebben. Ikheb een
kamer op de hoek, zodat ik naarmensen
kan zwaaien als ze langslopen.”De eigen
badkamer vindt ze ook erg fijn. “Numoet
ik vaakwachten tot ik aan de beurt ben.
Straks kan ik douchenwanneer ikwil.”
Hof Kromwege bestaat uit vier afdelingen
met ieder maximaal acht bewoners. De
woonlocatie ismet 25 bewoners niet vol
en heeft ruimte voor nieuwe vaste bewo-
ners en logeerplekken. “We zijn gespecia-
liseerd in zorg voor ouderenmet een ver-
standelijke beperking. Zij hebben andere
behoeftes dan jongerenmet een verstan-
delijke beperking of ‘gewone’ ouderen.
Deze doelgroep wordt steeds groter en
Philadelphia Zorg groeitmet de behoef-
tesmee,” vertelt De Keijzer. “We hebben
in het gebouw twee snoezelruimteswaar
bewoners kunnen ontspannen en ont-
prikkelen. Op hetzelfde terrein staat een
schuur uit 1664. Deze is omgebouwd
tot een dagbesteding waar de bewoners
van Hof Kromwege spelletjes gaan doen,
bewegen, muziek maken, knutselen en
nog veelmeer.” Eennieuwe locatie vraagt
ook om nieuwe vrijwilligers. “Mensen
van buiten zijn van harte welkom om
een kopje koffie te komen drinken en
een praatje te maken. Interactie met de
omgeving vinden we belangrijk. Samen
een taart bakken, een wandeling maken
of bladeren door een fotobek om herin-
neringen op te halen, inHofKromwege is
hetmogelijk.”
maart2022
- verschijnt sinds 1894 -
LisannedeKeijzer enBert Joosse in een vande vierwoonkeukens. FOTOREINIERBAKKENES
Verder in deze courant:
pagina 3
Naar de Ritthemsemarkt
in Vlissingen
Afscheid raadslid
Rijnco-Jan Suurmond
pagina 5
pagina 12
Souburgse stichting laat
Marks droom uitkomen
zorgstroom.nl
Uw leven,Samenzorgen
BijZorgstroomheeftueengoed levenmetdemensenomuheendieervooru
toedoen.Datkunnenwenietalleen.Samenmetu,uwnetwerk,mantelzorgers,
vrijwilligersenandere zorgverleners zorgenwedaarvoor.
Woontu inOost-SouburgofRitthemenheeftuverzorgingofverplegingnodig?
WijkteamOost-Souburg -Ritthem staatvooruklaar.
Vlissingsestraat67,Oost-Souburg
EENWONING
VERKOPEN INDEZE
TIJD
IS
WÉL
MOGELIJK...
Wijhelpenugraag!
Kanaalstraat41
4388BKOost-Souburg
T
0118-460300
E
I
EENW
ING
ERKOPEN INDEZE
TIJ
IS
WÉL
M GELIJK..
Wijhelpenugrag!
Uwwoning (ver)kopen........
1
Souburgsche
Courant
mei2022
- verschijnt sinds 1894 -
Verder in deze courant:
pagina 3
Vikingen keren terug
naar Karolingenburg
De Ritthemse
padjes
pagina 5
pagina 7
OOST-SOUBURG -De traditioneleKarolingenmarkt kannade coronastilte
eindelijkweerdoorgaan.Zaterdag (28mei)zijndeKanaalstraat,Paspoort-
straat en Karolingenburg in Oost-Souburg weer gevuldmet kraampjes,
live-muziek,hapjes endrankjes en anderegezelligheid.
Ondernemersvereniging Actief Ondernemend Souburg organiseert de Karolingen-
markt.Die is van10.00 tot16.00uur tebezoeken en leuk voorhethelegezin. Jong en
ouder kan genieten van kraampjes van uiteenlopende standhouders en allerlei andere
activiteiten.DeKarolingenmarkt,die voor Souburg onlosmakelijk verbonden ismetde
maandenmei en september, is daarom zeker een bezoekjewaard.
Foto:AnnetEekman
Eindelijk weer Karolingenmarkt
De Zeeuwse Producten
veranderen van eigenaar
Foto:AnnetEekman
Foto’s: Annet Eekman
EEN WONING
VER KOPEN IN DEZE
TIJD
IS
WÉL
MOGELIJK...
Wij helpen u graag!
Kanaalstraat 41
4388 BK Oost-Souburg
T
0118-460300
E
I
E W IN
ER KOPE IN DEZE
TIJ
IS
W
M ELIJK .
ij helpen u gr ag!
Uw woning (ver)kopen........
1 4-5,6-7,8
Powered by FlippingBook