Souburgsche Courant - page 6-7

6
7
OOST-SOUBURG - Voormalige verenigingsgebouw De Zwaan, of wat
meer liefkozend ‘t Zwaantje, staat in de verkoop. De gemeente Vlissin-
gen wil van het pand af dat de afgelopen jaren nog maar nauwelijks in
gebruik was. Begijn Bedrijfsmakelaardij gaat het pand verkopen voor de
gemeente; het mag een maatschappelijke functie blijven houden of een
woonbestemming krijgen.
DOOR JOEP BREMMERS
Veel Souburgers hebben wel een verle-
den in ‘t Zwaantje aan de Kromwegesin-
gel. In zijn huidige vorm is de theater-
zaal gebouwd in 1950, maar de naam
‘t Zwaantje is al veel langer aan Oost-
Souburg verbonden. Al in de achttiende
eeuw was op deze plaats een uitspanning
die deze naam droeg. Hou oud ‘t Zwaan-
tje precies is valt niet meer te achterha-
len, maar een notariële akte uit 1774
vermeldt: ‘een huijs, zijnde een herberg
genaemt ‘Het Swaantje’, staande en gele-
gen aan de rijwegh van Vlissingen naar
Middelburgh, onder Oost-Souburg’. ‘t
Zwaantje veranderde in dat jaar van eige-
naar en moet dus al zeker een tijdje heb-
ben bestaan.
Inschrijving
Voor bedrijfsmakelaar Ton Begijn is het
een bijzonder object om te verkopen.
“Het staat sinds eind mei in de verkoop”,
vertelt Begijn. “Ik kreeg al meteen mail-
tjes van mensen uit Oost-Souburg die
herinneringen aan het pand hebben”.
Vorig jaar is er alleen nog twee keer geoe-
fend door de toneelvereniging en verder
hebben de verenigingen het pand ver-
laten. “Omdat het een opdracht van de
gemeente is gaat alles heel officieel”, legt
Begijn uit. “Er zijn twee bezichtigingsda-
gen geweest en kandidaten die geïnteres-
seerd zijn kunnen een bod inleveren bij
de notaris. Op vrijdag 5 juli, precies om
13 uur, opent de notaris de enveloppen
en daarna wordt er gekeken aan wie het
pand wordt gegund.”
Bestemming
Momenteel heeft ‘t Zwaantje nog een
maatschappelijke bestemming, maar de
gemeente heeft toegezegd ook mee te
werken aan een woonbestemming. “Een
kantoorbestemming is niet de bedoeling,
gezien de parkeerdruk aan de Kromwege-
singel”, weet Begijn. “Kopers moeten er
wel rekening mee houden dat wanneer
ze het pand willen verbouwen tot een of
meerdere woningen de hele procedure
tot wijziging van het bestemmingsplan
nog in gang moet worden gezet.” Vol-
gens Begijn is er al aardig wat belangstel-
ling voor het pand. “Ik ga er natuurlijk
niet teveel over zeggen, maar ik ben blij
met de belangstelling die er is. Er is inte-
resse van ontwikkelaars, particulieren die
willen laten ontwikkelen en particulieren
die zelf plannen hebben.”
Hoogste bod
Overigens is het niet zo dat degene die het
meeste geld biedt ook de garantie heeft
Het Zwaantje staat de koop en krijgt nieuwe bestemming
dat hij het pand mag kopen. “Er wordt
ook gekeken naar de bestemming die de
kandidaat koper er aan wil geven. Daar
kan de gemeente nog keuzes in maken.”
Lastig voor de kandidaten is dat er geen
vraagprijs in de advertentie van Begijn
staat. “We hebben bewust geen richt-
prijs vermeld, maar hebben natuurlijk wel
een idee van wat het pand moet opbren-
gen. We hebben geen richtprijs omdat
het pand twee verschillende functies kan
krijgen: een maatschappelijke functies en
een woonfunctie. Dat zijn eigenlijk twee
verschillende markten.”
Theaterzaal
Begijn is zelf ook wel gecharmeerd van
het pand. “Die theaterzaal is prachtig,
je voelt er echt de sfeer van de jaren
vijftig. In een woonbestemming zou die
zaal waarschijnlijk verdwijnen, ergens
is dat wel jammer natuurlijk. Het is toch
echt een leuk ding.” Of het gebouw in
zijn huidige hoedanigheid blijft bestaan
is ook nog maar de vraag. De gemeente
verlangt niet van een koper dat het pand
blijft bestaan. Het zou ook kunnen wor-
den afgebroken om plaats te maken voor
nieuwbouw. “Wie nog wil komen kijken
moet snel zijn”, besluit Begijn. “Er kunnen
nog afspraken worden ingepland maar
vrijdag om 12 uur moeten alle biedingen
binnen zijn.”
Behandeling van moeder en kindje bij o.a.
• preventief voor de bevalling
• check na de bevalling
• bekkenklachten
• onrustige baby
• voorkeurshouding
• overmatig huilen
Behandeling van kinderen bij o.a.:
• problemen met motorische ontwikkeling • leer- en gedragsproblemen
• buikpijn, obstipatie klachten
• ondersteuning bij orthodontie
Behandeling van volwassenen bij o.a.:
• rug, nek en schouderklachten
• hoofdpijn
• maag- en darmklachten
• onbegrepen klachten
Voor meer indicaties kijk op de website.
Diploma Osteopathie bij baby’s en kinderen.
Vaak gedeeltelijk vergoed vanuit uw aanvullende verzekering.
Ritthemsestraat 58 • 4388 JS Oost-Souburg • 06-29016323
Kanaalstraat 1
Oost-Souburg
0118 - 461525
Gebr. Baljeu
Sinds 1903
100 Jaar een Naam in Schoenen
Dames Schoenen
v.a. € 30,-
Kinder Schoenen
v.a. € 30,-
Heren Schoenen
v.a. € 40,-
Heren Sandalen
v.a. 20% korting
Tassen
20% korting
van € 64,95
voor € 45,
-
Onze
Opruiming
begint
NU
Dames Schoenen v.a.
40,-
enkellaarsjes
Rieker Schoenen v.a.
45,-
Heren Schoenen v.a.
40,-
Pantoffels,
Rohde, Blenzo
v.a.
15,-
Kinder Schoenen v.a
30,-
Tassen
v.a.
20% korting
Van:
149,95
Voor:
80,-
Gebr. Baljeu
Sinds 1903
100 Jaar een Naam in Schoenen
Kanaalstraat 1
O st-Souburg
0118-461525
Carmens
Dames
enkellaars
Plaats foto
OPRUIMING
Rieker
NOLLEBOS-WESTDUINPARK
De tekst die u zo gaat lezen is het betoog van
Partij Souburg-Ritthem uitgesproken tijdens
de raadsvergadering over het Nollebos-West-
duinpark op dinsdag 22 juni 2021. Ook de
punten van het samen met de fractie LPV
ingediende amendement (een wijziging in de
opdracht aan het college) leest u hierin.
“Vanavond is het onmogelijk om op alles de
vinger te leggen. Dat gaat Partij Souburg-Rit-
them dan ook niet doen. Een notenkraker en
een aantal te kraken noten. Die heb ik voor
deze avond meegebracht. Ik kom daar later
in mijn betoog op terug. Recent zei iemand
“Op dit dossier kan je afstuderen”. Nu is
dat niet mijn bedoeling, maar gezien wat is
langsgekomen in de vele jaren zeker mogelijk.
De mensen van het burgerinitiatief waren ook
duidelijk “Kom tot een besluit gemeenteraad
want dan kunnen we verder”. En daarvoor
zitten wij vanavond in deze raadszaal. Om
besluiten te nemen. Besluiten door demo-
cratisch gekozen volksvertegenwoordigers
die moeten besluiten zonder last of ruggen-
spraak. Het afwegen van belang tussen rood
en groen. Rood staat voor stenen en asfalt en
groen staat voor de natuur in de breedste zin
van het woord.
Wij willen nogmaals onze dank uitspreken aan
de indieners van het burgerinitiatief. Wat een
hoop vrije tijd hebben jullie hierin gestoken.
En dat uit liefde voor de natuur. Ook het col-
lege heeft veel werk verzet vanuit de opdracht
van de gemeenteraad om een streefbeeld
op te stellen in een participatietraject en een
inspraakronde. Een proces over bergen en
door dalen, het streefbeeld ligt nu voor.
De harde te kraken noten in dit dossier zijn
bebouwing, asfalt en parkeren. Dat was het
antwoord van de indieners van het burgeri-
nitiatief op een schriftelijk ingediende vraag
van GL. Want over de invulling van de natuur
zijn we het behoorlijk eens. Hoe groot we het
gelijk, uitgedrukt in een percentage, tussen
de twee stukken ook bepalen het gaat om het
belang en de inzet voor de natuur. Maar zeker
ook cultuurhistorische aspecten, sport en spel,
een schoolwerktuin, informatievoorzieningen
en een aantal speelvoorzieningen voor de
kleine kinderen. De initiatiefnemers hebben in
de beantwoording op vragen aangegeven dat
het streefbeeld daarin een heel eind meegaat
met hun plannen. Blijven toch de harde noten
op tafel. Komt de functie van de notenkraker
en de te kraken noten al in beeld?
Partij Souburg-Ritthem wil als uitgangspunt
voor de toegangsweg naar de sauna de
methode van uiterst beperkt asfaltgebruik.
Dat is ook onze insteek op de hoofdstructuur.
Als de hoofdstructuur er volgens uitspraken al
bijna ligt, dan moet er bij vervolmaking vooral
verharde ruimte zijn voor mindervalidenvoer-
tuigen. En een waarschuwing voor scheiding
van gebruikers. De huidige en zeker ook toe-
komstige generaties elektrische fietsen kunnen
grote snelheden bereiken. En een overbodige
hoofdstructuur van vijf meter breed wijzen wij
pertinent van de hand. Zulke maatvoering in
nog komende plannen zullen wij dus afwijzen.
Dan is zoeken naar andere oplossingen de
insteek. In recente beantwoording op vragen
over een skatepark las Partij Souburg-Ritthem
dat mogelijk in het najaar 2021 al eerste stap-
jes gezet kunnen worden. De uitvoering zal in
deelplannen en/of uitvoeringsplannen moeten
met betrokkenheid van de gemeenteraad.
Het is tijd voor de notenkraker en de noten.
Keuzes maken geeft duidelijkheid. Het amen-
dement van LPV en PSR breng ik hierbij in.
Het amendement vervangt het raadsbesluit
van het college. Bij elk punt kraken we een
harde noot.”
Het door PSR en LPV ingebrachte amende-
ment is tijdens de raad op 22 juni met ruime
meerderheid aangenomen:
Agendapunt: 2.1
Onderwerp: Integraal streefbeeld Nollebos -
Westduinpark
De raad van de gemeente Vlissingen in vergade-
ring bijeen op dinsdag 22 juni 2021.
Ondergetekenden stellen voor om het raadsbe-
sluit als volgt te amenderen:
1. het voorliggende beslispunt te schrappen;
2. de onderstaande punten in te voegen als
nieuw raadsbesluit
1. Het parkeerterrein naast de opgang naar de
Boulevards blijft volledig intact;
2. De Kanovijver kan een nieuwbouwplan
indienen wat past binnen het Streefbeeld voor
de huidige locatie. Indien de ondernemer een
nieuwe functie wil toevoegen die aansluit bij
het Streefbeeld en niet in het bestemmings-
plan is opgenomen, dan is wel een planologi-
sche procedure nodig;
3. De Sauna kan een nieuwbouwplan indienen
wat past binnen het huidige bestemmings-
plan voor de huidige locatie. Indien de onder-
nemer een nieuwe functie wil toevoegen die
aansluit bij het Streefbeeld en die niet in het
bestemmingsplan is opgenomen, dan is wel
een planologische procedure nodig;
4. Aan de ontwikkelaar van de saunalocatie de
onderzoek verplichting mee te geven om het
parkeren te voorzien op een andere locatie
en de verbinding tussen die locaties met
alternatieve milieuvriendelijke vervoersvormen
tot stand te brengen. Een uitbreiding van het
bovengrondse parkeeroppervlak in het Streef-
beeldgebied is niet toegestaan.
5. De gemeenteraad stelt bij de begroting 2022
en meerjarenraming 2023-2025 een budget
vast passend bij de uitvoeringslasten voor de
korte termijn voor uitvoering werkzaamheden
Nollebos-Westduinpark;
6. Het integraal Streefbeeld Nollebos-West-
duinpark vast te stellen aangepast met de
bovenstaande punten 1,2,3 en 4.
Toelichting
De goede insteek van het streefbeeld wat natuur
e.d. (groen) betreft helpen met scherpe kadering
voor bebouwing en parkeren (rood)
Ondertekening en naam:
Fractie Partij Souburg-Ritthem
Fractie Lokale Partij Vlissingen
Voor het dossier Nollebos – Westduin is er heel
veel tijd en inzet gevraagd van veel partijen.
Heel veel dank aan iedereen die op zijn of haar
wijze heeft bijgedragen aan participatie en/of
inspraak.
Raadslid Linda Worm
Raadslid Rijnco-Jan Suurmond
Raadslid Ger Blom
Raadslid Sjaak Vermeulen
Raadslid Joanna Weijermans
EEN WONING
VER KOPEN IN DEZE
TIJD
IS
WÉL
MOGELIJK...
Wij helpen u graag!
Kanaalstraat 41
4388 BK Oost-Souburg
T
0118-460300
E
E W IN
ER KOPE IN DEZE
TIJ
IS
W
M ELIJK .
ij helpen u gr ag!
K naalstraat 41
4388 BK Oost-So burg
T
0118-46 300
nl
Uw woning (ver)kopen........
1,2-3,4-5 8
Powered by FlippingBook