Souburgsche Courant September 2022 - page 6-7

6
7
Een hoge brug, waar ook zeilboten met hun hoge masten onderdoor kunnen varen, is al snel drie keer zo hoog als de huidige Sloebrug.
‘Komt er een eind aan de verkeersoverlast bij de half hoge Sloebrug?’
Tunnel of hoge brug?
Komt er een eind aan de verkeersoverlast bij de half hoge Sloebrug is een tekst die de afgelopen twaalf jaar
regelmatig in de Souburgsche Courant gestaan heeft. In de PZC van vrijdag drie december 2021 wijst de toen-
malige wethouder Sem Stroosnijder (SP, verkeer) op de lang gekoesterde wens om ervoor te zorgen dat het
verkeer van de A58 beter doorstroomt over het spoor en het Kanaal door Walcheren. Nu, negen maanden later,
staat er weer een artikel in de PZC over de Sloebrug. In 2023 moet er duidelijkheid zijn over de keuze voor een
tunnel of een hogere Sloebrug. Met een hogere Sloebrug wordt bedoelt een brug die niet steeds open moet
voor de passerende boten. Daar horen ook de zeilboten met hun hoge masten bij. Dat betekend dat het niet
over een hogere Sloebrug gaat maar over een (heel) hoge Sloebrug.
DICK SCHINKEL
In April 2012 heeft de gemeenteraad van
de gemeente Vlissingen het gemeentelijk
verkeer- en vervoerplan (GVVP) aange-
nomen. In dit plan wordt onder andere
gesproken over de huidige en toekom-
stige verkeerproblemen rond de halfhoge
Sloebrug en de daarbij gelegen spoor-
wegovergang.
De halfhoge Sloebrug is de aansluiting
van de A58 op het regionale verkeers-
netwerk en tevens de entree tot de Stad
Vlissingen en een deel van de Walcherse
dorpen. Vooral in het zomerseizoen is de
verkeersdruk groot, die druk zal in de toe-
komst alleen maar toenemen. Het is dan
ook logisch dat de gemeente in het GVVP
de wens uitspreekt hier iets aan te doen.
In het plan worden twee oplossingen
genoemd. De eerste is een tunnel. De
tweede oplossing is een hoge brug. De
gemeente lijkt in het GVVP zijn voorkeur
uit te spreken voor de hoge brug. In het
plan staat: “Het realiseren van een hoge
brug over het Kanaal door Walcheren
biedt de mogelijkheid om Vlissingen per-
manent te ontsluiten en ook de andere
knelpunten op te lossen. Tevens kan een
hoge brug een baken voor Vlissingen en
een markante toegangspoort voor Wal-
cheren vormen. Het biedt bij de entree
van Vlissingen de mogelijkheid om het
weidse uitzicht te ervaren, van Walcheren
en Vlissingen stad aan zee!”.
Dat klinkt mooi, maar er zit ook een min-
der mooie kant aan dit verhaal. Dit is
regelmatig verwoord door Partij Souburg
Ritthem: “De huidige halfhoge brug heeft
een doorvaarthoogte van maximaal vijf
meter. Een hoge brug, waar ook zeilboten
met hun hoge masten onderdoor kun-
nen varen, is al snel drie keer zo hoog als
de huidige Sloebrug. De brug gaat ook
over het spoor heen. Een afdaling gelijk
aan die van de Couberg in Valkenburg is
nodig om de kruising met stoplichten bij
de Watertoren te halen. Dat is gevaarlijk
en daarom niet haalbaar. Dat betekent
dat de brug door moet lopen tot voor-
bij de Watertoren richting Viaduct. Wat
er ontstaat is een Vlissingse van Brienen-
oordbrug. Vanaf het viaduct tot voorbij
Westerzicht. De geluidswal bij Souburg
heeft dan geen functie meer. Souburg en
Westerzicht zitten in het lawaai. En over
fijn stof zullen we het maar niet hebben.”
Dorpshuis en huiskamertheater de Verwachting
Stichting Ons Dorpsleven Ritthem
(SODR) coördineert sinds januari
het beheer van het Dorpshuis en
huiskamertheater de Verwachting
in Ritthem. De vrijwilligersorganisa-
tie met ruim 25 enthousiastelingen
uit Ritthem en daarbuiten zorgen
dat theatervoorstellingen en dorps-
huisactiviteiten kunnen plaatsvin-
den. Alles vóór en dóór het dorp.
Ritthem staat een mooi seizoen te
wachten met veel theatervoorstel-
lingen en gezellige dorpsontmoe-
tingen.
Het theaterprogramma voor 2022-2023
wordt zoals gebruikelijk verzorgd door
Theaters aan Zee van Peter en Esther
de Neef. Zij hebben weer een divers en
geweldig programma samengesteld.
Monique de Jonge versterkt het team en
zal het gezicht van Theaters aan Zee zijn
tijdens de voorstellingen.
Nu het pand gekocht is door een weldoe-
ner, kunnen er weer meer dorpshuisacti-
viteiten plaatsvinden voor de inwoners
van Ritthem. Traditioneel is het Dorpshuis
open bij het ring- en sjezenrijden in de
kern van Ritthem. Ook wordt het Dorps-
huis gebruikt rondom Koningsdag en voor
de uitvoeringen van Brassband Onda. De
jaarlijkse snert winterwandeling van Leo
de Visser en Jos Broeke kan hopelijk ook
weer van start gaan begin volgend jaar.
Veel belangstellenden zijn er altijd voor
de foto- en filmvertoningen van Wim de
Meij. Vergaderingen en bijeenkomsten
van de plaatselijke verenigingen kunnen
ook in het Dorpshuis plaatsvinden.
nieuwe activiteiten
Een reeks van nieuwe activiteiten is, op
verzoek, inmiddels gestart. Heel populair
blijken de Dorpsdiners. Een groep Rit-
themers heeft dit initiatief nieuw leven
ingeblazen en sinds juni wordt er iedere
twee weken een driegangen maaltijd ver-
zorgd in het Dorpshuis. Ritthemers kun-
nen een plekje aan tafel reserveren en
bijpraten met oude bekenden of eens
Ome Henk
Ambtelijke molens
Ome Henk heeft een uitgesproken mening. Een
mening die hij niet voor zich kan houden. Zeker
niet op verjaardagen en wanneer hij langst de
lijn op de sportvelden staat.
“Een spreekwoord luidt ambtelijke molens
draaien langzaam,” zegt Ome Henk. “Dat kan
ook gezegd worden van de uitvoering van het
gemeentelijke verkeer- en vervoer plan van de
gemeente Vlissingen. Al in April 2012 werd er
in dit plan gesproken van de huidige- en toe-
komstige verkeersproblemen rond de half hoge
brug. Dat heeft nu, 10 jaar later geresulteerd in
een onderzoek naar de wenselijkheid van een
hoge Sloebrug of een tunnel.”
“Nu weet ik ook wel dat je het langzaam draaien van de molens niet aan de ambtenaren
alleen kunt toeschrijven,” vervolgt Ome Henk zijn betoog. “De ambtenaren waren bij het
samenstellen van het plan, die in 2012 door de gemeente raad aangenomen is, eigenlijk
klaar met hun werk. Het vervolg van het oplossen van de verkeersproblemen ligt dus bij het
college en de gemeente raad. Het is heel jammer dat een tunnel geen onderdeel vormde
van de compensatie voor het niet doorgaan van de marine kazerne.”
“Wanneer er in 2023 duidelijkheid is over de oplossing, een hoge brug of een tunnel, dan
ben je nog nergens. In Middelburg waren ze slimmer. Daar werd de tunnel steeds op de
provinciale- en landelijke politieke agenda gezet. Waarna de tunnel er min of meer plotse-
ling kwam. Vlissingen heeft eigenlijk 10 jaar niets gedaan. Er waren wel politieke partijen
die er op wezen dat een hoge brug wel een oplossing was voor het verkeersprobleem maar
dat dit nieuwe overlastlast geeft, in Souburg en Westerzicht, door lawaai en fijnstof.”
“Dus kom op ambtenaren, college en gemeenteraad,”, “Pak nu eens door. Een plan en
een onderzoek zijn leuk maar als je er niets mee doet dan heb je daar niet zoveel aan. Zet
het op de politieke agenda. Benader de provincie en de landelijke overheid en zorg dat
de verkeersoverlast steeds in de publiciteit blijft. Kijk hoe Middelburg dit gedaan heeft.”
eindigt Ome Henk zijn betoog.
Cursussen en activiteiten
voor ouderen
OOST-SOUBURG - Vanaf september begint het nieuwe seizoen van Samen op stap van
WVO Zorg. Dit seizoen zijn er cursussen over onder andere digitale zorg, EHBO en
valpreventie In Balans.
Voor ouderen die graag meer willen bewegen heeft WVO Zorg beweeggroepen, yoga,
Qi gong en meer. Daarnaast zijn er leuke uitstapjes mogelijk met de Samen op stap
bus. Met de cursussen kan kennis worden gemaakt met verschillende onderwerpen.
Willem heeft meegedaan met de computerles: “Ik kwam hier binnen en dacht dat com-
puteren zo moeilijk was, moet je zien wat ik in korte tijd al geleerd heb!”
Samen op stap
Samen op stap is een programma van WVO Zorg waarbij ouderen uit Walcheren mee
kunnen doen met verschillende activiteiten en cursussen. Elk jaar verschijnt er een
nieuw programma. Het is een uitnodiging om mee te doen, te ontdekken en vooral
te genieten van de leuke dingen in het leven. Het totale programma is te vinden op
kennismaken met andere dorpsgenoten.
Een aantal keer per jaar kunnen (oudere)
inwoners samenkomen in het kader van
‘Zeeuws weerzien’. Naar aanleiding van
een artikel uit het gelijknamige krantje
kunnen zij herinneringen ophalen onder
het genot van een kopje koffie.
Iedere laatste vrijdag van de maand is
het Dorpshuis open van 17.00-20.00 uur
voor de vrijdagmiddagborrel of wel Vrij-
mibo. Open voor alle dorpelingen die
een praatje willen maken, potje darten
of gewoon zin hebben in een drankje om
het weekend te beginnen.
In oktober start er een introductie Wijn-
cursus van drie avonden.
Voor de Ritthemers die een verjaardag,
huwelijksjubileum of familiereünie te vie-
ren hebben is het Dorpshuis ook beschik-
baar.
De stichting en de vrijwilligersorganisatie
hopen in ieder geval dat het theater en
de dorpshuisactiviteiten Ritthem levendig
houden. Natuurlijk zijn nieuwe initiatie-
ven ook welkom! Vóór en dóór het dorp!
Voor meer informatie kunnen belangstel-
lenden contact opnemen met Alex Ach-
terhuis (
).
“Persoonlijk en
dienstbaar voor een
waardig afscheid
met waardevolle
herinneringen.”
“Persoonlijk en
dienstbaar voor een
waardig afscheid
met waardevolle
herinneringen.”
0118-415183 | 06-15528040 |
Wanneer een mens een
mens nodig heeft.
Dag en nacht bereikbaar
0118 - 415183 | 06 - 15528040
“Persoonlijk en
dienstbaar voor en
waardig fscheid
met waardevolle
herinneringen.”
Wanneer een mens een mens nodig heeft.
1,2-3,4-5 8
Powered by FlippingBook