Souburgsche Courant September 2022 - page 8

8
E-bikes specialist
Nieuwe E-bikes vanaf
6
1300,-
Nieuwe & gebruikte fietsen
Reparatie & onderhoud
Fietsverhuur
Ruim 330m2 fietsplezier
Paspoortstraat 36 4388 BH Oost Souburg
Gazelle, Victoria, Conway,
BSP, Bikkel
Partij Souburg-Ritthem wou graag de inzage
krijgen in het probleem van vervuilde grond
en grondwater op de locatie van de voorma-
lige stortplaats Energieweg en ook in de directe
omgeving. Stortplaatsen op zich bieden moge-
lijk kansen voor woningbouw, bedrijfsterreinen
of voor groene energie maar kunnen ook een
(hoog) risico vormen voor volksgezondheid. De
PSR heeft het college/de burgemeester verzocht
de volgende vragen schriftelijk te beantwoorden:
1. KUNT U AANGEVEN WELKE
GRONDONDERZOEKEN ER IN DE
AFGELOPEN 15 JAAR ZIJN GEDAAN NAAR
BODEMVERONTREINIGING OP DEZE LOCATIE IN
ONZE GEMEENTE?
In verband met het voornemen tot migranten
huisvesting is vorig jaar een historisch bode-
monderzoek uitgevoerd voor deze locatie.
Daarbij is via bronnenonderzoek vastgesteld
dat sprake is van een voormalige stortplaats.
Afgelopen 15 jaar is, voor zover bekend bij de
gemeente, geen bodemonderzoek middels
veldwerk en analyses uitgevoerd naar bodem-
verontreiniging op de locatie.
2.KUNT U AANGEVEN WELKE VERONTREINIGINGEN
ER OP DIT ADRES BEKEND ZIJN VANUIT HET
VERLEDEN EN AANGEVEN WELKE ACTIES HIEROP
ZIJN ONDERNOMEN?
In de periode 1997-2003 is in opdracht van de
Provincie Zeeland een inventarisatie uitgevoerd
van de stortplaats, is de deklaag onderzocht en
is het grondwater rond en onder de stortplaats
onderzocht en gemonitord. In de deklaag is
plaatselijk een sterke verontreiniging met PAK
(teerresten) aangetoond. In het grondwater zijn
plaatselijk sterk verhoogde gehalten arseen aan-
getoond. Arseen wordt in zeekleigebieden vaak
sterk verhoogd aangetroffen en heeft over het
algemeen een natuurlijke oorsprong.
In 2004 is, in opdracht van een makelaar, een
verkennend bodemonderzoek uitgevoerd naar
de kwaliteit van het bodemmateriaal van de
stortplaats in de bovenste 1,5 meter. Het
terrein bleek grotendeels verhard met slak-
ken of stelconplaten. In puinhoudende lagen
zijn sterke verontreinigingen aangetoond met
zware metalen, PAK en minerale olie.
Vanwege de op de verontreinigingen aanwe-
zige verhardingen zijn bij de huidige bedrijfsbe-
stemming geen maatregelen nodig.
3. WAT ZIJN DE SOORTEN VERONTREINIGING DIE
IN DIT GEBIED (VOORMALIGE STORTPLAATS
WESTELIJKE BERMWEG, NU ENERGIEWEG)
OP BASIS VAN HISTORISCH, ORIËNTERENDE/
OF NADER ONDERZOEK ZIJN VASTGESTELD? IS
HIERVAN IN VOLDOENDE MATE DE ERNST EN
OMVANG BEKEND?
Voor de soorten verontreiniging wordt verwe-
zen naar het antwoord op vraag 2. Er kan vanuit
gegaan worden dat alle in het verleden gestorte
materialen heterogeen, licht tot sterk verontrei-
nigd zijn met genoemde parameters. Hoewel e.e.a.
niet in een formele beschikking is vastgelegd, gaat
het bevoegd gezag, de Provincie Zeeland, er vanuit
dat sprake is van een geval van ernstige bodemver-
ontreiniging dat niet met spoed gesaneerd hoeft
te worden.
4. OP WELKE WIJZE IS, BIJVOORBEELD BIJ HET
OPSTELLEN VAN DE BODEMKWALITEITSKAART,
DE OMVANG EN ERNST VAN DE
VERONTREINIGINGEN OP DE BOVENGENOEMDE
LOCATIE DOOR DE GEMEENTE IN KAART
GEBRACHT?
De bodemkwaliteitskaart geeft de gemiddelde
bodemkwaliteit in grotere, redelijk uniforme
gebieden weer. Bekende gevallen van bodem-
verontreiniging, zoals deze stortplaats, worden
buiten de bodemkwaliteitskaart gehouden
omdat ze geen correct beeld geven van de
gemiddelde bodemkwaliteit.
Het initiatief voor de onderzoeken in het verle-
den lag bij de Provincie Zeeland, vanwege het
in kaart brengen van voormalige stortplaatsen.
De locatie is geen eigendom van de gemeente.
Het initiatief voor nieuwe onderzoeken ligt
daarom bij de huidige of een nieuwe eigenaar.
5. KAN HET COLLEGE AANGEVEN WANNEER
EN HOE DEZE VOORMALIGE STORTPLAATS
IS ONDERZOCHT? WORDT DEZE LOCATIE
GEMONITORD? ZO JA, MET WELKE FREQUENTIE
EN WAT WAREN DE RESULTATEN VAN DE
HERHAALDE ONDERZOEKEN (MONITORING)?
Zie ook het antwoord op vraag 3. Het grondwa-
ter rond en onder de stortplaats is 2002-2003
enkele malen onderzocht. Daaruit zijn alleen
enkele sterk verhoogde gehalten arseen aan-
getoond. Deze hebben zeer waarschijnlijk een
natuurlijke oorzaak. Daarom was er na die tijd
geen noodzaak voor een vervolg van de moni-
toring.
6. WELKE BESTEMMING IS VOOR DE AANGEWEZEN
LOCATIE IN VRAAG 1 OP DIT MOMENT VAN
TOEPASSING?
De locatie Energieweg 6 heeft een bedrijfsbe-
stemming volgens het bestemmingsplan.
7. IS ER NAAR UW INSCHATTING OP DIT
MOMENT REDEN TOT ZORG OVER EVENTUELE
GEZONDHEIDSRISICO’S VANWEGE HET HUIDIGE
GEBRUIK VAN DE BETREFFENDE LOCATIE
ENERGIEWEG VLISSINGEN?
Bij de huidige bedrijfsbestemming geeft de
verontreinigde stortplaats geen risico’s voor de
mens. Dit is omdat er geen contactmogelijk-
heden zijn met de verontreinigingen. Er is ook
geen sprake van verplaatsing of verspreiding
van de verontreinigingen.
8. IS ER OP BASIS VAN TE VERWACHTEN
BESTEMMINGS- EN/OF GEBRUIKSWIJZIGING
VAN DE BETREFFENDE LOCATIE AL
EXTRA AANDACHT VEREIST IN VERBAND
MET EVENTUELE BODEM- EN/ OF
WATERVERONTREINIGING?
Bij wijziging van bestemming en gebruik dient,
conform het landelijke bodemsaneringsbeleid,
te zijn voor dat geen contactmogelijkheden
ontstaan met het vervuilde stortmateriaal. Sane-
ring en nazorg bestaan uit het aanbrengen en
instandhouden van gesloten verhardingen of
voldoende dikke leeflagen van geschikte grond.
9. IS ER NAAR UW INSCHATTING OP DIT
Alex Achterhuis
Fractie voorzitter
Joanna Weijermans
Fractielid
Wilma van Dongen
Fractie secretaris
Louise Claessens
Fractie penningmeester
MOMENT REDEN TOT ZORG OVER EVENTUELE
GEZONDHEIDSRISICO’S VANWEGE HET
GEBRUIK VAN DE BETREFFENDE LOCATIE OP
DIT MOMENT EN IN DE TOEKOMST ALS HET
BESTEMMINGSPLAN (MOGELIJK) GEWIJZIGD
WORDT VOOR DEZE LOCATIE?
Zie de antwoorden op de vragen 7 en 8.
Door het overlijden van Sjaak Vermeulen
is de fractie tijdelijk niet op sterkte.
Passende zorg,
ook bij u thuis
• thuiszorg
• verzorgd wonen
• revalidatiezorg
Wanneer je beperkt wordt door ziekte
of ouderdom is het juist belangrijk om
zoveel mogelijk verbonden te blijven
met mensen die je dierbaar zijn en de
wereld om je heen. Dat is waar onze
thuiszorg voor staat.
Meer info over thuiszorg en onze andere
diensten is te vinden op
wvozorg.nl
1,2-3,4-5,6-7 8
Powered by FlippingBook